Ngành Quốc tế học

Ngành Quốc tế học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310601; Mã trường: DDF; Năm bắt đầu tuyển sinh: 0

II. GIỚI THIỆU

Chương trình cử nhân ngành Quốc tế học đào tạo trình độ cử nhân có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Quốc tế học, theo hai hướng chuyên ngành Quan hệ quốc tế, và Nghiên cứu phát triển quốc tế; có khả năng vận dụng vào nghiên cứu những vấn đề quan hệ quốc tế, khu vực học và phát triển quốc tế; có kỹ năng thực hành nghiệp vụ nghiên cứu, giảng dạy, và thực hiện các công tác liên quan đến công tác đối ngoại, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nghề nghiệp, và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn về quan hệ quốc tế,đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong nền kinh tế thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đào tạo cử nhân Quốc tế học đạt được những yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng, và thái độ, cụ thể:
Ứng dụng kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn vào công việc.
Ứng dụng kiến thức thuộc các lĩnh vực: luật, kinh tế, quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, văn hóa, lịch sử, và khu vực học vào công việc.
Xây dựng, phân tích và diễn giải dữ liệu để thực hiện nghiên cứu khoa học về những chủ đề liên quan đến các chuyên ngành Quốc tế học.
Phát hiện, phân tích, và dự đoán xu hướng vận động chính trị, kinh tế, xã hội trong bối cảnh khu vực và quốc tế.
Phân tích nhu cầu và huy động nguồn lực để lập kế hoạch, tổ chức và viết báo cáo đánh giá về sự kiện liên quan đến hoạt động đối ngoại và truyền thông.
Tư duy độc lập, sáng tạo, phản biện, và làm việc nhóm một cách hiệu quả.
Ứng dụng kĩ năng giao tiếp để trình bày vấn đề thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế và khu vực học một cách hiệu quả cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Phát triển các kĩ năng mềm để phục vụ công việc, thăng tiến sự nghiệp và cải thiện sức khỏe cá nhân.
Xây dựng kĩ năng học tập suốt đời.
Hiểu biết và vận dụng luật pháp, nghiệp vụ, đạo đức, quyền và nghĩa vụ công dân vào thực tế cuộc sống.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc nghiên cứu về các vấn đề quốc tế, làm công tác đối ngoại tại các cơ quan ngoại giao, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh – quốc phòng, các cơ quan báo chí – truyền thông hoặc làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ trong nước và nước ngoài.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 48 "1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*23. Toán + KHXH + Tiếng Anh*24. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2" 17.67 N1 >= 4,2;TTNV <= 1
2021 48 "1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2 2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*23. Toán + KHXH + Tiếng Anh*24. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2" 24.00 N1 >= 8.6;TTNV <= 6
2020 87 D01; D09; D96; D78 21.76 N1 >= 5.8; TTNV <= 1
2019 80 D01; D09; D96; D78 20.25 N1 >= 5.8;TTNV <= 5
2018 80 D01; D09; D96; D78 18.44 N1 >= 5.8;TTNV <= 1

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 24 "1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*22. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*23. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*24. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2" 26.68
2021 24 "1. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*22. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*23. Toán + Địa lý + Tiếng Anh*24. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh*2" 24.53

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D09: Toán + Sử + Anh
     - D78: Văn + Anh + KHXH
     - D96: Toán + Anh + KHXH