Ngành Kỹ thuật môi trường

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520320; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2001

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng nhằm đào tạo người học người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường; có khả năng học tập suốt đời; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có sức khỏe; có ý thức phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Môi trường Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam có khả năng:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ và kỹ thuật trong thực hành, phân tích, thiết kế, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vưc Kỹ thuật môi trường;
2. Có khả năng xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường; có khả năng thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành Kỹ thuật môi trường;
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp liên quan đến lĩnh vực môi trường;
4. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;
5. Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật chuyên ngành;
6. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả và sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực Kỹ thuật môi trường;
7. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch thực hiện và vận hành các công trình bảo vệ môi trường phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Môi trường đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về toán, khoa học, kỹ thuật gắn với chuyên ngành, liên ngành trong lĩnh vực Kỹ thuật môi trường, nhằm phân tích, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội;
2. Có khả năng xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới trong lĩnh vực môi trường; có khả năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, phân tích và diễn giải dữ liệu liên quan đến chuyên ngành;
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp; có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực Kỹ thuật môi trường;
4. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;
5. Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật chuyên ngành;
6. Có khả năng làm việc nhóm; có kỹ năng truyền đạt tri thức và sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên ngành kỹ thuật môi trường
7. Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong công việc thông qua thuyết trình, đối thoại và làm việc trong các nhóm đa ngành;
8. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thi công và vận hành các công trình bảo vệ môi trường; có kỹ năng tổ chức, quản trị; có khả năng quản lý và cải tiến các hoạt động nghề nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật môi trường.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Môi trường phù hợp với các vị trí công việc:
 Làm việc tại các công ty, các cơ quan doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường: quản lý và xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và chất thải rắn...
 Kiểm soát ô nhiễm môi trường, quản lý các hệ thống xử lý chất thải thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sản xuất và kinh doanh như: Chi cục quản lý môi trường, các trung tâm kỹ thuật, công nghệ môi trường, Công ty Môi trường đô thị, Các ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty tư vấn thiết kế, Các nhà máy xí nghiệp và các dự án xây dựng cơ bản...
 Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật môi trường tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
 Tham gia các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực xử lý, kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ sự phát triển bền vững tại các Viện nghiên cứu, các công ty, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học...
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường phù hợp với các vị trí công việc:
 Đảm nhiệm công việc tại các công ty, các cơ quan doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường: thiết kế, thi công, quản lý các công trình bảo vệ môi trường, xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và chất thải rắn...
 Kiểm soát ô nhiễm môi trường, quản lý các hệ thống xử lý chất thải thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sản xuất và kinh doanh như: Chi cục quản lý môi trường, các trung tâm kỹ thuật, công nghệ môi trường, Công ty Môi trường đô thị, Các ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty tư vấn thiết kế, Các nhà máy xí nghiệp và các dự án xây dựng cơ bản...
 Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Kỹ thuật môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
 Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực xử lý, kiểm soát ô nhiễm, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ sự phát triển bền vững tại các Viện nghiên cứu, các công ty, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học...

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15.00
2021 25 " A00;  D07 " 16.85
2020 16.55
2018 60 A00; D07 16.00

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 20 A00 ;D07 18.29
2021 9 "1. Toán + Hóa học + Vật lý2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh " 21.16
2020 16.00