Ngành Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Kinh tế chính trị)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310205; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2000

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước chuyên ngành Kinh tế chính trị với thời gian đào tạo từ 3,5 năm đến 04 năm. Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực chuyên môn về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội; tham mưu xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu lý luận và giảng dạy về khoa học quản lý, quản lý nhà nước, lý luận chính trị; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp xã hội cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc và khả năng học tập suốt đời.

- Kiến thức:
+ Kiến thức cơ bản: có kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế, về khoa học quản lý, về chính trị xã hội, về khoa học bổ trợ, về phương pháp nghiên cứu và tác nghiệp.
+ Kiến thức chuyên ngành: có kiến thức chuyên sâu về khoa học quản lý và quản lý nhà nước, về kinh tế chính trị, lý luận chính trị, về quản lý nhà nước về kinh tế; về phương pháp tổ chức thực hiện hoạt động quản nhà nước và tham mưu cho công tác quản lý nhà nước.
- Kỹ năng
+ Kỹ năng cơ bản: phân tích tổng hợp các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội; thực hành công tác quản lý kinh tế xã hội cụ thể; giao tiếp và quan hệ công chúng; nghiên cứu lý luận lĩnh vực kinh tế xã hội và quản lý; tổ chức phối hợp hoạt động của bộ máy quản lý.
+ Kỹ năng nghề nghiệp: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội trong các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương; tham mưu hoạch định, tổ chức thực hiện trong quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý nhà nước nảy sinh trong thực tiễn; giảng dạy lý luận chính trị và giáo dục công dân ở các trường đại, cao đẳng, dạy nghề, các trường phổ thông trung học, học viện chính trị và hệ thống các trường chính trị.
- Thái độ và hành vi
Trung thành với tổ quốc, chấp hành tốt pháp luật; có ý thức chuyên nghiệp trong công việc, có đạo đức nghề ngiệp và ý thức cầu tiến; có khả năng thích ứng cao với điều kiện và môi trường công tác.
- Tin học
Tin học chứng chỉ sử dụng CNTT nâng cao theo quy định Bộ CNTT&TT
- Ngoại ngữ
Tiếng anh IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Làm cán bộ và chuyên viên trong các cơ quan nhà nước cấp trung ương và địa phương, các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội.
- Làm chuyên viên và cán bộ nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kinh tế, chính trị, khoa học quản lý, quản lý nhà nước trong các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học.
- Làm cán bộ giảng dạy lý luận khoa học quản lý nhà nước, lý luận chính trị, giáo dục công dân dân ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường phổ thông trung học, học viện chính trị và các trường chính trị.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 65 A00; A01; D01; D96 19.50
2018 85 A00; A01; D01; D96 17.50

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 700 700

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D96: Toán + Anh + KHXH