Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistic)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340101; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2014

II. GIỚI THIỆU

Là ngành học đào tạo học viên trở thành những nhà quản trị có đầy đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất cần thiết để quản lý hiệu quả hệ thống chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp, quản lý hiệu quả mọi nguồn lực của nó, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành.

- Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị
- Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.
- Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.
- Có năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh trong môi trường toàn cầu hóa
- Sử dụng hiệu quả phần mềm, CNTT và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.
- Khả năng học tập suốt đời
- Đánh giá được môi trường kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa để xác định các cơ hội và mối đe dọa đối với hoạt động kinh doanh
- Phân tích được chiến lược kinh doanh của tổ chức.
- Phân tích được lĩnh vực cơ bản bao gồm các hoạt động quản trị, tài chính, tiếp thị, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng.
- Có khả năng thực thi các chức năng của quản trị (hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra) ở mức của một nhà quản trị doanh nghiệp cấp trung.
- Tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp
- Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Nhân viên, chuyên viên, quản lí về:
- Phân tích hoạch định nhu cầu.
- Hoạch định sản xuất.
- Quản lí tồn kho và kho bãi.
- Phân tích và tư vấn chuỗi cung ứng.
- Quản trị Logistic.
- Giám đốc sản xuất.
- Giám đốc vận tải.
- Quản lí vùng.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 80 A00 ; A01 ; D01 ; D90 26.00
2020 265 A00; A01; D01; D90 25.00
2019 290 A00; A01; D01; D90 22.00
2018 350 A00; A01; D01; D90 19.50

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 80 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 26.50
2020 25.50

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 100 96

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán , Lý , Anh
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn , Toán , Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán , KHTN , Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh