Ngành Sư phạm tiếng Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh bậc Tiểu học)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140231; Mã trường: DDF; Năm bắt đầu tuyển sinh: 0

II. GIỚI THIỆU

Chương trình cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh bậc tiểu hoc) đào tạo trình độ cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, trình độ và năng lực chuẩn về tiếng Anh (ít nhất tương đương mức C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu, bậc 5 Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam). Người giáo viên tốt nghiệp chương trình cử nhân sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học còn phải là những nhà sư phạm am hiểu về hoạt động dạy và hoạt động học, và biết ứng dụng các tri thức về dạy và học cho từng hoàn cảnh giảng dạy cụ thể. Người giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học của thế kỷ XXI còn phải có khả năng thích ứng cao, linh hoạt, chủ động, nhạy bén trong mọi tình huống giảng dạy; có những khả năng và năng lực cần thiết như khả năng giao tiếp, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định. Họ cũng cần phải hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế mà ở đó tiếng Anh được giảng dạy.

1. Kiến thức
1.1. Kiến thức chung
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
Nắm vững kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng phù hợp với ngành được đào tạo;
Vận dụng được các kiến thức đã học đê lý giải các hiện tượng xã hội và thực tiễn công việc một cách khoa học.
Thực hiện được các tình huống giao tiếp ngoại ngữ 2 trong thực tế giao tiếp. Đạt chuẩn ngoại ngữ 2 bậc 2 tương đương đối với các loại ngoại ngữ (theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo) được đào tạo chính qui tại các cơ sở đào tạo hợp pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin phục vụ cho công việc thực tế.
Tiến hành được các công việc nghiên cứu khoa học về các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.
1.2. Kiến thức chuyên ngành
1.2.1. Kiến thức ngôn ngữ
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Tích lũy được kiến thức nền tảng về Ngôn ngữ Anh (ngữ âm, ngữ pháp; hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, từ vựng) để phục vụ công tác thực tiễn cũng như để học các chương trình sau đại học ở trong và ngoài nước;
Nắm vững được kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Anh (ngữ âm, ngữ pháp; hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, từ vựng) để sử dụng thông thạo trong quá trình giao tiếp và lý giải các hiện tượng ngôn ngữ;
Vận dụng được kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Anh (ngữ âm, ngữ pháp; hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, từ vựng) vào kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ một cách thuần thục ở cấp độ 5 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương C1 theo khung CEFR.
1.5.1.2.2. Kiến thức văn hóa xã hội
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Tích lũy được kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa xã hội (địa lý, văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, y tế ...) của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, các nước trong khu vực Đông Nam Á;
Phân tích đối chiếu ở mức độ cơ bản các vấn đề văn hóa xã hội (địa lý, văn hóa, lịch sử, văn học, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, y tế ...) của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, các nước trong khu vực Đông Nam Á với Việt Nam
Vận dụng được kiến thức nền tảng về văn hóa xã hội của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, các nước trong khu vực Đông Nam Á vào các tình huống giao tiếp ngôn ngữ và giảng dạy có yếu tố giao thoa văn hóa.
1.2.3. Kiến thức chuyên ngành
Tích lũy được các kiến thức cơ bản về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là đối với bậc tiểu học;
Phân tích, tổng hợp được các kiến thức cơ bản về giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ;
Vận dụng được kiến thức đã học để thực hiện hiệu quả các chương trình giảng dạy chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ, dặc biệt oqr bậc tiểu học;
Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếng Anh) trong công việc có liên quan đến chuyên ngành giảng dạy một cách trôi chảy, thông suốt trong các ngữ huống thông thường của thực tiễn nghề nghiệp;
Sử dụng được kiến thức ngôn ngữ và chuyên ngành để đánh giá các ngôn ngữ văn bản sử dụng trong nghề nghiệp, trong thực tiễn dạy và học, và các văn bản hồ sơ học tập của học sinh.
2. Kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp
2.1. Chuẩn chung
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, trong công việc thông thường và có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản đối với chuyên ngành được đào tạo;
Hoàn thành công việc giao tiếp ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh đặc biệt là ở bậc tiểu học;
Tích lũy đủ kiến thức tối thiểu để có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo chuyên ngành cao hơn hoặc các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu.
2.2. Kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Sử dụng thành thạo bốn kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói đọc viết) trong thực tiễn giao tiếp bằng tiếng Anh và giảng dạy tiếng Anh.
Đạt chuẩn đầu ra bậc 5 Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 Khung Năng lực Châu Âu đối với ngoại ngữ Anh và bậc 2 Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc tương đương A2 Khung Năng lực Châu Âu đối với ngoại ngữ khác.
2.3. Kỹ năng nghề
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học đạt được
Năng lực phát triển chương trình môn học;
Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học tiếng Anh ở bậc tiểu học;
Năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học;
Năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;
Năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học;
Năng lực tìm hiểu đối tượng người học, đặc biệt là học sinh tiểu học.
Năng lực phối hợp với gia đình và cộng đòng trong việc giám sát học tập, huy đọng nguồn lực trong ccoongj đòng để phát triển việc học của học sinh.
Năng lực xây dựng môi trường học tập tiếng Anh tại trường, địa phương, quốc gia hay trong khu vực: Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh cho học sinh.
3. Nhận thức
Chương trình đào tạo nhằm giúp người học
Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và tinh thần yêu nước;
Có lòng yêu nghề, có tác phong nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật;
Nắm vững nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao;
Có ý thức tự học hỏi, có kế hoạch không ngừng trau dồi và bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ chuyên môn;
Có ý thức vận dụng sáng tạo các lý luận, phương pháp và nghiệp vụ sư phạm vào tình huống giảng dạy cụ thể;
Có ý thức coi trọng việc xây dựng môi trường làm việc lành mạnh để phát triển các quan hệ đồng nghiệp và đối tác qua ứng xử giao tiếp, và chuẩn mực phát ngôn.
Có thái độ thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, biết động viên, khích lệ, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tiếng;

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học, các trường phổ thông (nếu có chứng chỉ giảng dạy nghiệp vụ phổ thông), và các cơ sở giáo dục khác; đảm nhận được công việc của nhà giáo dục, nhà nghiên cứu về ngôn ngữ Anh và giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục tiểu học và mầm non; đảm nhận được công việc nhà quản lý, hoặc vị trí công tác cấp chuyên viên về ngoại ngữ, đặc biệt là Anh ngữ cho các sở, phòng giáo dục, các cơ quan phục vụ đối ngoại, các tổ chức giáo dục, các đơn vị hành chính sự nghiệp; đảm nhận các công việc có sử dụng tiếng Anh tại các cơ quan trong nước và nước ngoài

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 45 D01 23.63
2018 45 D01 21.95