Trường Đại học Kinh tế

Đặt câu hỏi

cho em hỏi nếu thi Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành ngoại thương) thì ghi trong hồ sơ là ghi như thế nào ạ?

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020, lần xem: 401

Em ghi rõ tên ngành đăng ký là Kinh doanh quốc tế, mã ĐKXT: 7340120.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi