Đại học Đà Nẵng

Đặt câu hỏi

Địa chỉ nhận giấy báo dự thi là ghi như thế nào

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019, lần xem: 258

Em cần ghi rõ địa chỉ nơi em ở cụ thể : họ tên, số nhà, đường phố, xã(phường), quận, thành phố để ĐHĐN gửi giấy báo dự thi cho em.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi