Đặt câu hỏi

Sau đại học

* Kỳ thi Sau đại học: Đợt 1: dự kiến ngày 25,26/4/2020; Đợt 2: dự kiến ngày 26,27/9/2020
* Thi đánh giá năng lực tiếng Anh: Đợt 1: ngày ngày 15/3/2020; Đợt 2: dự kiến ngày 13/9/2020

Đặt câu hỏi