Đặt câu hỏi

Em xin chào quý thầy/cô. Cho em hỏi qui định chuẩn đầu ra về ngoại ngữ khi tốt nghiệp thạc sĩ tại ĐHĐN, đối với chứng chỉ toeic tối thiểu 450 - Toeic 450 ở đây bao gồm 2 kỹ năng reading và listening do IIG cấp hay là 4 toeic kỹ năng ạ. Em xin cảm ơn

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 12 tháng 7 năm 2021, lần xem: 296

Chào bạn.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

b) Đạt trình độ ngoại ngữ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II);

PHỤ LỤC II

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
(Kèm theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6 (Khung VN)

4.5

450 PBT 133 CBT 45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR)

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng Nhật

3/6 (Khung VN)

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N4


Ghi chú: Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, cơ sở đào tạo cần gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương. 

Còn các điều kiện ngoài khác bạn liên hệ phòng đào tạo của Trường theo học để biết chi tiết.

Thân./. 

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi