Lý do ĐHĐN được tin tưởng, lựa chọn

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020, lần xem: 371

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019; Công văn số 3806/ĐHĐN-VP ngày 08/11/2019 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc triển khai Kế hoạch thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019, Đại học Đà Nẵng công bố kết quả khảo sát như sau: