Phương thức XT, chính sách UT, điểm chuẩn

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi ngành công nghệ kỹ thuật ô tô năm nay có chỉ tiêu không a

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019, lần xem: 965

Ngành Kỹ thuật ô tô, mã số 7510205 thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐHĐN, tuyển sinh năm 2019 với chỉ tiêu 90.

Chi tiết truy cập địa chỉ: http://ts.udn.vn/files/2019/2019_3_1_41_9_733_goc-tong_hop_thong_tin_dkxt_2019_-_thpt_qg.pdf

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi