Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201B; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2020

II. GIỚI THIỆU

"Chương trình đào tạo Chuyên ngành KHDL&TTNT nhằm cung cấp kiến thức nền tảng ngành CNTT, đào tạo từ căn bản đến nâng cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo như hệ chuyên gia, tương tác người máy và ứng dụng trong các hệ đa phương tiện; xử lý hình ảnh, âm thanh; phân tích dữ liệu lớn, an ninh dữ liệu, …
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành KHDL&TTNT có cơ hội việc làm: Kỹ sư phát triển ứng dụng AI; Kỹ sư phát triển hệ thống tự động hóa, robot; Kiến trúc sư dữ liệu, chuyên viên phân tích dữ liệu; Nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp...
Sinh viên CNTT sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các Doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, còn có nhiều cơ hội học tập tiếp ở bậc cao học, tiến sĩ tại các trường đại học tại các nước phát triển Châu Âu và Bắc Mỹ."

"Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) - chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản và công nghệ để giải quyết và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.
2. Có khả năng áp dụng các nguyên lý tính toán trong Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo để phân tích vấn đề, thiết kế, thực hiện và đánh giá giải pháp cho các ngành liên quan.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp.
4. Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
5. Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường quốc tế và đa văn hóa; có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương.
6. Có khả năng hình thành ý tưởng, lựa chọn, thiết kế, tích hợp, đánh giá và quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
7. Có khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án công nghệ thông tin.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) - chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội.
2. Có khả năng phân tích vấn đề tính toán phức tạp và áp dụng các nguyên lý trong tính toán cũng như trong các ngành liên quan để thiết kế, thực hiện và đánh giá các giải pháp trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.
3. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp.
4. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp - chuyên sâu; có khả năng lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới; sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
5. Có khả năng giao tiếp chuyên sâu trong môi trường quốc tế và đa văn hóa; có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương.
6. Có khả năng hình thành ý tưởng, lựa chọn, thiết kế, tích hợp, đánh giá và quản trị hệ thống công nghệ thông tin dựa trên phân tích yêu cầu của người dùng, doanh nghiệp trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.
7. Có kỹ năng tổ chức, quản lý có hiệu quả và cải tiến các hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.
"

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

"Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) - chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo phù hợp với các vị trí công việc:
 Làm trong các công ty giải pháp phần mềm công nghệ thông tin trong và ngoài nước về phân tích dữ liệu;
 Làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, hỗ trợ các công việc về xử lý dữ liệu và thống kê;
 Điều tra, khảo sát và dự báo tại các tổ chức ở hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế, tại các tập đoàn đa quốc gia, các ngân hàng, các hãng bảo hiểm, các hãng tư vấn;
 Làm việc tại các bộ phận phát triển sản phẩm Trí tuệ nhân tạo, thông minh hóa các hệ thống xử lý, tính toán;
 Xử lý, phân tích, biểu diễn dữ liệu lớn tại các tập đoàn công nghệ, công nghiệp trong và ngoài nước.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Công nghệ Thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) - chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo phù hợp với các vị trí công việc:
 Làm trong các công ty giải pháp phần mềm công nghệ thông tin trong và ngoài nước về phân tích dữ liệu;
 Làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, hỗ trợ các công việc về xử lý dữ liệu và thống kê;
 Điều tra, khảo sát và dự báo tại các tổ chức ở hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế, tại các tập đoàn da quốc gia, các ngân hàng, các hãng bảo hiểm, các hãng tư vấn;
 Làm việc và nghiên cứu tại các viện và trung tâm lớn của quốc gia về xử lý dữ liệu;
 Làm việc tại các bộ phận phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo, thông minh hóa các hệ thống xử lý, tính toán;
 Xử lý, phân tích, biểu diễn dữ liệu lớn tại các tập đoàn công nghệ, công nghiệp trong và ngoài nước;
 Khởi nghiệp, phát triển các ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ đời sống.
"