Ngành Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Hành chính công)

Ngành Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Hành chính công)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310205; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2014

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy chuyên ngành Hành chính công là một chương trình đào tạo mới, được thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng từ năm tuyển sinh 2014. Đến tháng 4/2021, đã có 3 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường (40K, 41K và 42K). Chương trình này thuộc sự quản lý chuyên môn của Bộ môn Hành chính công, Khoa Lý luận chính trị.
Tổng số tín chỉ của chương trình là 134 (chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), trong đó: 46 tín chỉ khối kiến thức đại cương, 30 tín chỉ chung khối ngành, 20 tín chỉ chung của ngành, 28 tín chỉ của chuyên ngành và 10 tín chỉ thực tập tốt nghiệp cuối khóa. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3 đến 6 năm.
Với phạm vi hoạt động nghề nghiệp tương lai rất rộng, bao gồm cả khu vực công và khu vực tư, chuyên ngành này đã, đang và sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Chúng tôi không ngừng nỗ lực để chương trình đào tạo chuyên ngành Hành chính công ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, từ đó, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

PLO1 - Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật
PLO2 - Áp dụng được kiến thức kinh tế thị trường vào thực tiễn trong bối cảnh toàn cầu hóa
PLO3 - Áp dụng được kiến thức nền tảng về quản lý nhà nước vào thực tiễn
PLO4 - Áp dụng được kiến thức hành chính vào công việc chuyên môn
PLO5 - Phân tích được các hoạt động hành chính trong khu vực công và khu vực tư
PLO6 - Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong công việc
PLO7 - Có năng lực sử dụng tiếng Anh để làm việc trong môi trường toàn cầu hóa
PLO8 - Sử dụng hiệu quả phần mềm, công nghệ thông tin và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn công việc
PLO9 - Tuân thủ các chuẩn mực xã hội, đạo đức nghề nghiệp và thực thi trách nhiệm với xã hội

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Với phạm vi hoạt động nghề nghiệp tương lai rất rộng, bao gồm cả khu vực công và khu vực tư, chuyên ngành này đã, đang và sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Cụ thể:
- Trở thành công chức trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể các cấp, từ trung ương đến địa phương;
- Trở thành viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Có cơ hội trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên trách một lĩnh vực cụ thể trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội, ... các cấp quản lý hành chính từ trung ương đến địa phương;
- Trở thành các nhà hoạch định chính sách trong bộ máy nhà nước, các Viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, ...;
- Trở thành giảng viên, nghiên cứu viên ở các trường cao đẳng, đại học, học viện, viện nghiên cứu ... trong lĩnh vực hành chính công, chính sách công ...;
- Trở thành chuyên viên hành chính trong các tổ chức cung ứng dịch vụ công, các loại hình doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước, các tổ chức khác thuộc khu vực tư.

V. CHỈ TIÊU, ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn Điều kiện
2022 15 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học xã hội + Tiếng Anh"
2021 15 A00 ; A01 ; D01 ; D96 24.25 TTNV <= 4
2020 50 A00; A01; D01; D96 22.00 TTNV <= 9
2019 65 A00; A01; D01; D96 19.50 TTNV <= 5
2018 85 A00; A01; D01; D96 17.50 TTNV <= 2

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15 "1. Toán + Vật lí + Hóa học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh"
2021 15 "1. Toán + Vật lí + Hóa học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 23.50

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D96: Toán + Anh + KHXH